Allgemeine Geschäftsbedingungen

Artikel 1: Algemeen
1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen bij Noordzeeverhuur.
2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.
3. Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar/eigenaren van het te huren appartement/chalet.
4. Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar en/of camping of huismeester aangewezen contactpersoon ter plaatse.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
1. Reserveren van een appartement/chalet geschiedt via internet of telefonisch.
2. Bij een internet of telefonische reservering komt de huurovereenkomst tot stand nadat Noordzeeverhuur, de boeking per email heeft bevestigd.
3. Deze manieren van reserveren zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering annuleringskosten verschuldigd zijn zoals omschreven in artikel 6.

Artikel 3: Betaling
1. Uiterlijk 7 dagen na de reserveringsdatum dient de aanbetaling van 50 % van het totale huurbedrag  op de bankrekening van Noordzeeverhuur te zijn voldaan.
2. De resterende huursom van 50 %  dient op de bankrekening van Noordzeeverhuur te zijn overgemaakt uiterlijk 6 weken vóór vertrek. Bij last minute reservering dient er direct betaald te worden.
3. Bij reservering minder dan 6 weken vóór vertrek dient het gehele huurbedrag  direct na ontvangst van het reserveringsbevestiging te worden voldaan.
4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zendt Noordzeeverhuur een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is van Noordzeeverhuur, wordt de overeenkomst geannuleerd. Noordzeeverhuur brengt dan annuleringskosten in rekening als omschreven in artikel.

Artikel 4: Aankomst en vertrekprocedure
1. Na afloop van het verblijf dient het chalet altijd bezem schoon opgeleverd te worden.
2. Woonkamer, slaapkamers, badkamer en keuken dienen netjes  te worden opgeleverd.
3. Serviesgoed met toebehoren dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden.
4. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden.
5. De verhuurder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien hieraan geen gehoor wordt gegeven.
6. Vakantieverblijven dienen op de vertrek dag om 10.00 uur te zijn verlaten. In, om of rondom het appartement/chalet mag geen afval achtergelaten worden. Afval dient (gesorteerd) gedeponeerd te worden in de daartoe bestemde containers. Het plaatsen van vuilniszakken (en los afval) is niet toegestaan in verband met de hygiëne en het aantrekken van (on)gedierte.

Artikel 5: Wijzigingen door huurder
Indien uw boeking wijzigt binnen 6 weken voor aankomst zijn de annuleringsbepalingen van artikel 6 van toepassing.

Artikel 6: Annuleren
1. Iedere annulering dient schriftelijk/ per email aan Noordzeeverhuur kenbaar gemaakt te worden.
2. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:  a) bij annulering meer dan 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 50% van het totale huurbedrag verschuldigd. b) bij annulering vanaf 6 weken vóór aanvang van het geboekte verblijf is het totale huurbedrag verschuldigd. 3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.

Artikel 7: Opzegging of wijziging door Noordzeeverhuur
1. Noordzeeverhuur kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen: a) In geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar e.d. b) Wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Noordzeeverhuur aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 2. In beide gevallen zal Noordzeeverhuur de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van accommodatie. 3. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terug storten van het volledige factuurbedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door Noordzeeverhuur worden vergoed.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Noordzeeverhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor: a) diefstal, verlies of schade, van welke  aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze appartementen of chalets; b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat werkzaamheden en bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning; c) het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan Noordzeeverhuur afhankelijk is, nalatig blijven; d) kennelijke fouten of vergissingen op haar website of andere kennisgevingen.
2. Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kunnen Noordzeeverhuur, de beheerder of de eigenaar niet aansprakelijk gesteld worden.
3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Artikel 9: Klachten
1. Ondanks de inspanningen van Noordzeeverhuur kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot het gehuurde. Teneinde uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding of restitutie te behouden dient u Noordzeeverhuur te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. 2. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Noordzeeverhuur. Noordzeeverhuur zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen. 3. Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst van vakantie opnieuw schriftelijk/per email en gemotiveerd te worden ingediend bij Noordzeeverhuur. Op alle geschillen met Noordzeeverhuur is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10: Waarborgsom
In verband met de “eindcontrole” wordt er een waarborgsom van 100 euro berekend. Noordzeeverhuur heeft te allen tijde het recht om vorderingen (zoals openstaande posten, boeten en schade) op de huurder en de onder diens overeenkomst vallende gasten, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met alle door hen betaalde bedragen, waaronder de waarborgsom. Zo nodig zal een aanvullende factuur worden nagezonden De waarborgsom of het restant daarvan wordt uiterlijk 14 dagen ná het vertrek teruggestort mits het appartement/chalet achtergelaten wordt conform de voorschriften en er geen (schade)bedragen ter verrekening meer openstaan. Door het terugstorten van de waarborgsom wordt geen afstand gedaan van enige schadevordering of schadevergoeding in welke vorm dan ook.

Noordzeeverhuur
BTW: NL824358752B01
Nollenweg 1, 1931AV Egmond aan Zee
Rabobank rekeningnummer: NL04 RABO 0315 8617 62 tnv D ter Beek eo JGA Holleman